ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
วิวัฒนาการลายนิ้วมือ
 

ระยะเวลาการเกิดลายนิ้วมือของทารก

ลายเส้นนิ้วมือเริ่มก่อตัวพัฒนาตั้งแต่ 13 สัปดาห์ ภายในครรภ์และลายเส้นนิ้วมือจะสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตภายใน 24 สัปดาห์ ดังรูปด้านล่างนี้

 

การพัฒนาลายนิ้วมือ เริ่มก่อตัว (6-8 สัปดาห์) 
การพัฒนาลายนิ้วมือ
เริ่มก่อตัว (6-8 สัปดาห์)
ายนิ้วมือเริ่ม ก่อตัวชัดเจน (10-12 สัปดาห์) 
ลายนิ้วมือเริ่ม
ก่อตัวชัดเจน (10-12 สัปดาห์)
การพัฒนาลายนิ้วมือ เริ่มพัฒนา (13 สัปดาห์) 
การพัฒนาลายนิ้วมือ
เริ่มพัฒนา (13 สัปดาห์)
การพัฒนาลายนิ้วมือ พัฒนาเต็มที่ (14 สัปดาห์) 
การพัฒนาลายนิ้วมือ
พัฒนาเต็มที่ (14 สัปดาห์)
การพัฒนาลายนิ้ว สมบูรณ์ (24สัปดาห์) 
การพัฒนาลายนิ้ว
สมบูรณ์ (24 สัปดาห์)ประเภทของลายผิว

ลายนิ้วมือของคนทั่วไปจะมีอยู่ 3 ตระกูลหลัก ( ตามแบบฉบับของ FBI )


ลายก้นหอย

ลายมัดหวาย


 

 

 

ลายโค้ง

ลายก้นหอย (Whorl)
ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
 
❖ มีความเป็นตัวของตัวเอง
❖ มีความอยากรู้อยากเห็น
❖ มีเป้าหมายในการทำงานและเรียนรู้
ลายมัดหวาย (Ulnar Loop)
ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
 
❖ ถนัดการเลียนแบบ เรียนรู้สิ่งที่ดี
และไม่ดีในเวลาเดียวกัน
❖ ขาดความมั่นใจ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ดี
ลายโค้ง (Arch)
ลักษณะบุคลิกเบื้องต้น :
 
❖ สามารถหล่อหลอมปั้นแต่งได้ง่าย
❖ มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่สนใจ
❖ ควรเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง