ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
เกี่ยวกับ DGPA
   
     ระบบ DGPA
 ได้ใช้ศาสตร์แห่งลายนิ้วมือเป็นพื้นฐาน และใช้เทคนิค Bio-Metric System ในการจัดการเก็บลายนิ้วมือส่วนบุคคล หลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บได้จะถูกรวบรวม แ
ละทำการเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการแยกแยะหมวดหมู่ของลายนิ้วมือ (J. Edgar Hoover) แล้วจึงนำเอาจำนวนที่ได้ทำการเปรียบเทียบเพื่อความแม่นยำกับคลังข้อมูลใน ระบบ DGPA ซึ่งเป็นการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมตั้งแต่กำเนิด สุดท้ายจึงออกมาเป็นรายงานส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกับใคร
ระบบ DGPA