ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
ประวัติการก่อตั้ง
NST  ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การวิเคราะห์ศักยภาพผ่านการสแกนลายนิ้วมือด้วย ระบบ DGPA (Dermatoglyphics & Gene Potential Analysis) ในประเทศไทยและทั่วโลกโดยแนวคิดของการทดสอบนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ อาทิ จีน ไต้หวัน อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย คูเวต และไทย 

 
NST ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ประเทศ Taiwan และ Hong Kong พัฒนาระบบ Software, Hardware โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน ( Bio-metric & Optical System ) ร่วมคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมในการค้นพบศักยภาพแฝงก่อนกำเนิดของบุคคล ระบบ DGPA (Dermatoglyphics & Gene Potential Analysis)  โดยประยุกต์มาจาก “ศาสตร์ลายผิววิทยา”
     
พัฒนาระบบเพื่อค้นหาศักยภาพต้นกำเนิดทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ คนวัยทำงานในวิชาชีพแขนงต่างๆ โดยพัฒนามาจากแนวคิดพหุปัญญา (The Multiple Intelligences Theory) ที่ได้
รับการคิดค้นโดย Dr.Howard Gardner ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 โดยHoward Gardner ได้รับรางวัลแมคอาฟี่ไพรซ์เฟลโลชิป ได้รับเกียรติเชิดชูจากมหาวิทยาลัย สถานศึกษาหลายแห่งในหลายประเทศ เป็นผู้อำนวยการอาวุโสโครงการ Project Zero ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และงานวิจัยอื่นๆ 

 
     ปัจจุบัน NST ได้เผยแพร่ ระบบ DGPA อย่างกว้างขวางทั้งประเทศไทยและทั่วโลก ได้รับการยอมรับและได้รับการพิสูจน์จากผู้เข้ารับการสแกนเพื่อค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพเป็นจำนวนมากทั้งเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ใหญ่ คนวัยทำงานที่ผู้ประกอบวิชาชีพจากสาขาต่างๆ รวมถึงองค์กรธุรกิจ โรงเรียนและหน่วยงานรัฐเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่เราได้เปิดดำเนินการมา