ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
สแกนลายนิ้วมือเหมาะกับ?
การสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงด้วยระบบ DGPA เหมาะสำหรับใครบ้าง?

เด็กช่วงปฐมวัย (ตั้งแต่แรกเกิด)
 
จะมีการเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ และเป็นการเติบโตของการเชื่อมโยงและการสะสมข้อมูลการบันทึกต่างๆ ลงในสมอง ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์เส้นลายผิวนิ้วมือด้วย ระบบ DGPA จะช่วยให้ค้นพบศักยภาพต้นกำเนิดของเด็กช่วงปฐมวัยจะเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องในรูปแบบการเลี้ยงดูบุตรและวิธีการให้การศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม

 
childhood
 
เด็กเล็ก
 
เด็กเล็ก  
 
สมองจะเริ่มลดเส้นใยสมองส่วนที่ไม่ได้รับความสนใจลง ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงอายุนี้ จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจศักยภาพต้นกำเนิดของเด็ก และออกแบบการเรียนรู้และการพัฒนาตรงกับศักยภาพต้นกำเนิดของเด็ก เพื่อดึงดูดให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ เพื่อให้พวกเขาสามารถดูดซับองค์ความรู้และทักษะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะเป็นประโยชน์ในการแสดงศักยภาพที่สูงเมื่อเติบโตขึ้น มากกว่าที่จะมาพัฒนาภายหลังในช่วงที่พวกเขาเติบโตขึ้นมาแล้ว โดยการค้นพบสไตล์การเรียนรู้และพื้นที่ของสติปัญญาในช่วงอายุนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการให้การศึกษา และกิจกรรมที่เด็กควรจะได้รับมากกว่าในช่วงอายุอื่นๆ
 
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
 
ในอายุช่วงวัยรุ่นจะเป็นช่วงที่สมองจะลดเส้นใยสมองส่วนที่ไม่ได้รับการใช้งานลง ดังนั้นจึงเป็นระยะที่สมองเริ่มจะสร้างความเชี่ยวชาญและสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้น ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงนี้จะช่วยให้ค้นพบสไตล์การเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบว่าหากจะยกระดับการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคคลควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยแนวทางและบทเรียนแบบใด

 
Teenage
Adult

 
วัยผู้ใหญ่ 
 
ช่วงวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตน้อยมากหรือเรียกได้ว่าเป็นระยะที่หยุดการเจริญเติบโต ดังนั้นจะเป็นช่วงที่ศักยภาพทางสมองที่ไม่ได้รับการใช้งานอย่างถูกต้องจะถูกลดระดับลง โดยประโยชน์ของการวิเคราะห์ DGPA ในช่วงระดับอายุนี้จึงทำให้ค้นพบศักยภาพต้นกำเนิดที่คนวัยทำงานใช้ตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ความเข้าใจอย่างตนเองที่ลึกซึ้งมากขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น สำหรับนายจ้างจะช่วยให้สามารถคัดกรองคนเข้าทำงานได้ดียิ่งขึ้นว่ามีจุดแข็งในด้านใด และควรมอบหมายตำแหน่งงานในส่วนใดที่ผู้ทำงานมีศักยภาพสูงสุด รวมถึงจะทำให้เข้าใจถึงความสามารถของบุคลากรที่ควรส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรในอนาคต