ถอดรหัสลายนิ้วมือ สู่ความสำเร็จ... Decoding Fingerprint For Success
Subsribe Email
Subscribe E‐mail
ประโยชน์ของการสแกนลายนิ้วมือ

คุณค่าของ DGPA และความจำเป็น มีข้อมูลอีกมากมายที่คุณควรต้องรู้การวิเคราะห์นี้เป็นประโยชน์และช่วยคุณได้


"คุณต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองมีความสามารถทำอะไรถึงจะทราบว่าตัวเองปราถนาจะเป็นคนแบบไหน " 

สำหรับเด็กเล็กและเด็กประถม

 ประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง :

 

 ทำให้เข้าใจกับอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกท่าน
 สร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองของลูกท่าน
⊙ กำหนดเป้าหมายกำหนดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเขา
⊙ สำรวจตัวเองว่าได้แสดงท่าทีและวิธีการอบรมบ่มเพาะที่ถูกต้องหรือไม่
⊙ ช่วยประหยัดเวลาแรงกาย แรงใจ ค่าใช้จ่าย ในการเรียนการอบรมที่ไม่จำเป็น
 ค้นหาจุดเด่นและจุดที่ต้องเสริมสร้างของสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดภาวะความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองและบุตร✽ ประโยชน์สำหรับตัวเด็กเอง :
 

⊙ ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากตัวผู้ปกครองเอง
⊙ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องจากการปลูกฝั่งแนวคิดทัศนคติที่เหมาะสม เมื่อทราบจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
⊙ การเรียนรู้ในวัยเด็กที่มีแต่ความสุขลดความเครียด
⊙ ก้าวเดินตามแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง และความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่

 
 สำหรับวัยรุ่น

✽ ประโยชน์สำหรับผู้ปกครอง :
 

ค้นหาความสอดคล้องระหว่างความคาดหวังของตัวเองและความสามารถของเด็ก
⊙ ลดความขัดแย้งและแรงเสียดทานโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลีกเลี่ยงการเสียเวลาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและเสียเงินทองในด้านการศึกษาที่ไม่จำเป็น
สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นก่อนที่เด็กจะออกสู่สังคม
กำหนดเป้าหมายตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิดและความสนใจของตัวเด็กเอง


✽ ประโยชน์สำหรับตัววัยรุ่นเอง

รู้จักตนเองและการวางตำแหน่งตนเองได้ชัดเจนขึ้น
ค้นพบความสามารถที่แท้จริงความสนใจของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับการเลือกสาขาวิชาการเรียนในอนาคต
 ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่นในสังคม
สร้างความแน่ใจกับประเภทงานที่ถนัดก่อนที่จะทำงานอย่างเป็นทางการ
ค้นพบทิศทางการทำงานที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจริงๆและประสบความสำเร็จที่รวดเร็ว
สำหรับผู้ใหญ่

✽ ประโยชน์สำหรับผู้ใหญ่เอง :
 

⊙ การกำหนดตำแหน่งตัวเอง
ยอมรับศักยภาพโดยกำเนิดของตัวเองและนำไปปรับประยุกต์ตามความเหมาะสม
ยืนยันความใฝ่ฝันของตนเองใหม่พร้อมกับจุดประกายความกระตือรือร้นของตนเองอีกครั้ง
สำรวจความชื่นชอบของตนเองและเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเอง
ลงทุนในด้านการเรียนรู้เพื่อตนเองที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
พัฒนาแก่นความสามารถความเชี่ยวชาญของตนเอง✽ ประโยชน์สำหรับทางบริษัท :
 

คัดกรองพนักงานที่มาสมัครงาน
จัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม
ลดความขัดแย้งภายในบริษัทให้มีน้อยที่สุด
สร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้พนักงาน
คัดสรรได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ✽ ประโยชน์สำหรับคู่สามี-ภรรยา :
 

สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง
เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของคู่ครองอย่างถ่องแท้
ยอมรับในตัวตนของเขาและเคารพในความแตกต่าง
ค้นหาศูนย์กลางของคุณค่าที่เป็นของซึ่งกันและกัน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดสรรความรับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวอย่างชาญฉลาด